Materská škola Jelšovce

Jelšovce 352
951 43 Jelšovce
+ 421 37 7893 090
ms_jelsovce@jelsovce.sk

budem prvÁkom

ČO BY MAL BUDÚCI PRVÁK VEDIEŤ

 - samostatne sa obliecť a obuť

 - pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky

 - samostatne sa najesť a obslúžiť na WC

 - správne vyslovovať všetky hlásky

 - vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

 - správne držať písacie potreby

 - napodobniť tvary písma, geometrické tvary

 - kresliť tak, aby línie sú pevné a neroztrasené

 - nakresliť postavu so všetkými znakmi ( so všetkými časťami tváre aj tela, so správnym počtom jednotlivých častí)

 - vyfarbiť obrázky s dodržiavaním okrajov

 - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

 - modelovať, navliekať korálky

 - poznať základné farby a geometrické tvary

 - poznať číslice 1-10, počítať do 10, priradiť množstvo k číslu

 - prerozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

 - naučiť sa naspamäť detskú pesničku, alebo básničku

 - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

 - poznať svoje celé meno, adresu, mená svojich príbuzných

 - poznať dni v týždni (poprípade aj mesiace v roku), ročné obdobia

 - vedieť povedať aká hláska je na začiatku a na konci slova, vedieť vytlieskať slabiky, prípadne hlásky

 - rozlišovať čo je viac, menej, veľa, málo, trochu

 - behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelec dopredu

 - orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

 

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ

 - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,

 - dokončiť začatú prácu alebo hru

 - nezačínať neustále niečo nové

 - neodbiehať od činnosti

 - zvykať si na nové prostredie a osoby bez väčších problémov (neplakať, neskrývať sa za rodičov, neutekať z novej situácie)

 - pozdraviť, poprosiť, poďakovať

 - vyjadriť svoje požiadavky, starosti

 - vedieť sa hrať spolu s deťmi, nestrániť sa ich

 - nebyť bojazlivý a plačlivý

 - vedieť ostať chvíľu bez rodiča

 - pracovať v triede

 - správať sa neagresívne

 - spory s deťmi riešiť bez bitky, hádky, vzdorovitosti

 - neprejavovať zlozvyky ako cmúľanie palca, ohrýzanie nechtov, pokašliavanie, žmurkanie,

 - nezajakávať sa

 - nepomočovať sa

 

PROTOTYP DOSTATOČNE ZRELÉHO ŠKOLÁKA

BY MAL VYZERAŤ TAKTO:

 REČ

 Dieťa pripravené na školu by malo mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné  zvieratá, rastliny, časti tela. Mal by vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.

SOCIÁLNA ZRELOSŤ

Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Vie sa samé prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča. Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ho trápia.

JEMNÁ MOTORIKA

Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu človeka ( hlava, krk, ruky, trup a nohy,). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.

HRUBÁ MOTORIKA

Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

ORIENTÁCIA

Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.

POČÍTANIE

6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať, poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich priradiť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je viac, menej, veľa, málo, trochu.

CHCE SA UČIŤ

V neposlednom rade by sa malo dieťa pripravené na vstup do školy rado učiť: chce vedieť viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty. Má v zásobe neustálu paľbu otázok typu: prečo? Rado dostáva nové úlohy a rieši ich až do konca ( snaží sa).