Materská škola Jelšovce

Jelšovce 352
951 43 Jelšovce
+ 421 37 7893 090
ms_jelsovce@jelsovce.sk

Zápis do materskej školy

§ 3 vyhlášky Ministerstva školstva č.306/2008 z 23.7.2008

1) Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ zákonného zástupcu. Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané vo veku spravidla od 3 do 6 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou . Deti po dovŕšení 2 rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné podmienky, personálne a iné potrebné podmienky, a deti dosahujú požadovanú  úroveň v oblasti hygienických a sebaobslužných návykov. 

2) Do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom na budove školy  a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.2. do 15.3.. Riaditeľka školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na verejnom mieste.

3) Deti do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenia príslušného zariadenia Pedagogického poradenstva a prevencie.       

- V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže po prerokovaní s rodičmi alebo  so zákonnými zástupcami dieťaťa a na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ alebo o ukončení jeho pobytu v MŠ.

- Úvodný pohovor s riaditeľkou MŠ pred prijatím dieťaťa do MŠ absolvuje zákonný zástupca dieťaťa spravidla spolu s dieťaťom, aby  riaditeľka MŠ zistila všetky okolnosti a podklady pred prijatím. K žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa na porovnanie údajov dieťaťa k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ. 

- Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku šk. roka dostane rodič najneskôr do 30 dní od podania žiadosti príslušného kalendárneho roka, prípadne osobne si ho prevezme u riaditeľky MŠ a jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.

- O podmienkach prijatia do MŠ sú zákonní zástupcovia dieťaťa overiteľne informovaní pri podávaní  žiadosti.

- Ak dieťa do MŠ nenastúpi do 14 dní od nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže byť prijaté iné dieťa. 

- Zákonný zástupca zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia.

- Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. 

- Podľa § 5 os. 4, písm. e) riaditeľka MŠ rozhodne o ukončení dochádzky dieťaťa v MŠ na základe opakovaného porušenia školského poriadku MŠ Jelšovce zákonným zástupcom dieťaťa.

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ bez potvrdenia pediatra, a rodného listu nie je  kompletná a tak nebude ani akceptovateľná.

- Žiadosť o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ spravidla do 15. apríla príslušného kalendárneho roka, za účelom rezervovania miesta v MŠ.

 Toto by malo trojročné dieťa zvládnuť:

 


 1. Byť bez plienok. Väčšina materských škôl neprijme dieťa, ak nie je ,, odplienkované". Dokonca by dieťa malo vedieť používať záchod a nie nočník, respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už ani počas obedného spánku.

 2. Sám sa obliecť a vyzliecť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale nemôže obliekať a vyzliekať 25 detí, ktoré sa chystajú na dvor či sa vrátili z prechádzky.

 3. Samostatne jesť ( aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla.

 4. Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď štyri čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.

 5. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos.

 6. Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky.

 7. Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodočov. Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v škôlke. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie ( viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať ( napríklad tým, že ho bude do škôlky vodiť stará mama či starý otec).

 8. Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky či mikina.

 9. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí či s pomocou logopéda.

 10. Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.