Materská škola Jelšovce

Jelšovce 352
951 43 Jelšovce
+ 421 37 7893 090
ms_jelsovce@jelsovce.sk

Zriaďovateľ: OÚ Jelšovce

Školský vzdelávací program: ,,Svet očami detí "

Vyučovací jazyk: slovenský                            

Stupeň vzdelávania: predprimárne vzdelávanie

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná

Druh školy: štátna - bez právnej subjektivity