Materská škola Jelšovce

Jelšovce 352
951 43 Jelšovce
+ 421 37 7893 090
ms_jelsovce@jelsovce.sk

Vlastné zameranie školy

Zameranie MŠ vychádza zo záverov vykonaných analýz z koncepcie MŠ, prostredie z aktuálnych podmienok a potrieb školy a doterajšej praxe. Materská škola sa v edukačnom procese zameriava na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predovšetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Proces výučby je realizovaný riešením konkrétnych autentických problémov, prácu v skupinách, manipuláciu s predmetmi a názornými pomôckami. Deti sa učia, že samy konštruujú (vytvárajú) svoje vlastné chápanie vecí, javov, súvislostí, nové informácie spájajú s tým, čo vedia a stavajú na predchádzajúcich poznatkoch. Podporujeme samostatnosť a iniciatívu, deti si navrhujú svoje vlastné riešenia a skúmajú,  overujú svoje idei a hypotézy.